Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Podologie Delaere

Definities

1. Podologie Delaere: Podologie Delaere, gevestigd te Langenhoekstraat 2 8210 Veldegem onder KvK nr. BE0607936612.

2. Klant: degene met wie Podologie Delaere een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Podologie Delaere en klant samen.

4. Consument: Een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Podologie Delaere.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

1. Alle prijzen die Podologie Delaere hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Podologie Delaere hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Podologie Delaere te allen tijden wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Podologie Delaere niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding  c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontleden dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met  het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Podologie Delaere gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Podologie Delaere.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Podologie Delaere zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Podologie Delaere op de klant onmiddelijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Podologie Delaere, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Podologie Delaere te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Podologie Delaere gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Podologie Delaere roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogt is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Podologie Delaere, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor de rekening van de klant.